Međunarodni ispiti

Međunarodni jezički sertifikat jedini je neoboriv i neosporiv dokaz da posedujete određeno znanje jezika. Vaš budući poslodavac ili univerzitet na kojem planirate da nastavite akademsku karijeru neće vam verovati na reč. Međunarodni jezički sertifikat je diploma pored vaše diplome, znanja, stručnosti i iskustva. To je dokument koji će vam biti potreban koliko i pasoš.

Međunarodni ispiti za engleski jezik

Međunarodni ispiti za engleski jezik dokaz su o vašem znanju koji će vam biti neophodan ukoliko planirate školovanje, rad ili život u inostranstvu. U odnosu na vaše potrebe, možete da izaberete nivo koji vam najviše odgovara, a Studio stranih jezika Lingua će vam pomoći da se pripremite za polaganje ispita.

YLE (Young Learners English)
YLE (Young Learners' English) su testovi engleskog jezika za decu uzrasta od 7-12 godina. Postoji ukupno tri nivoa YLE ispita: STARTERS, MOVERS, FLYERS.
Svi ovi ispiti su sjajan način da se deca oslobode treme i prirpeme za polaganje "velikih" Cambridge ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE)
KET (Key English Test)
KET (Key English Test) je početni nivo Kembridž ispita i pripada nivou A2 Saveta Evrope (CEFR). Ovim ispitom se testira znanje engleskog jezika koje je neophodno u svakodnevnim situacijama na osnovnom nivou. Od kandidata se očekuje da razume jednostavna uputstva i tekstove u pisanom i usmenom obliku.
PET (Preliminary English Test)
PET (Preliminary English Test) je srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B1 Saveta Evrope (CEFR). Od kandidata se očekuje da samostalno koristi engleski jezik u svakodnevnim situacijama. PET sertifikat je priznat od strane velikog broja obrazovnih institucija i poslodavaca širom sveta.
FCE (First Certificate in English)
FCE (First Certificate in English) je viši srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B2 Saveta Evrope (CEFR). Kandidat na ovom ispitu pokazuje svoje znanje engleskog jezika koje je neophodno za rad ili studiranje u zemljama engleskog govornog područja. FCE sertifikat je priznat od strane velikog broja obrazovnih institucija i poslodavaca u Velikoj Britaniji i drugim delovima sveta.
CAE (Certificate in Advanced English)
CAE (Certificate in Advanced English) je prvi viši nivo Kembridž ispita i pripada nivou C1 Saveta Evrope (CEFR). Kandidat koristi jezik samostalno i samouvereno u svakodnevnim situacijama na poslu, u društvu, itd. CAE sertifikat je priznat od strane skoro svih obrazovnih institucija i poslodavaca u Velikoj Britaniji i širom sveta.
CPE (Certificate in Proficiency in English)
CPE (Certificate in Proficiency in English) ili Cambridge English: Proficiency najviši je nivo Cambridge ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi fakulteti i koledži u Velikoj Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj sertifikat.
IELTS (International english language testing system)
Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika (International English Language Testing System), odnosno skraćeno IELTS godišnje u svetu polaže preko 1,5 miliona ljudi, a sertifikat koji stiču kandidati po uspešno završenom testiranju im omogućuje da studiraju u inostranstvu, odnosno da prate nastavu na engleskom jeziku, te da apliciraju za dobijanje radnih ili boravišnih dozvola u određenim zemljama.
IELTS je osmišljen od strane vodećih svetskih stručnjaka, a usklađen je sa zahtevima CEFR - a (Commom European Framework od Reference).
U zavisnosti od potreba, kandidati imaju mogućnost da polažu dva tipa ispita i to: opšti IELTS ili akademski test. Tako, ukoliko žele da recimo apliciraju za vizu, neophodno je da polažu opšti test, a ukoliko žele da usavršavaju svoja znanja na nekom stranom univerzitetu zahteva se polaganje akademskog IELTS-a.
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language)
Test engleskog kao stranog jezika (Test Of English as a Foreign Language), skraćeno TOEFL je međunarodno priznat ispit za proveru znanja svih kandidata kojima ovaj jezik nije maternji, a koji imaju potrebu da poseduju međunarodno priznat sertifikat kao potvrdu da poseduju zavidna znanja engleskog jezika.
Polaganje TOEFL testa ili, pak pohađanje obuke za polaganje ovog testa je namenjeno svima onima koji žele da uče ili studiraju na inostranim univerzitetima, kao i onima koji žele da rade u nekoj od svetskih kompanija, koje od svojih zaposlenih uglavnom zahtevaju zavidno poznavanje engleskog jezika.

Međunarodni ispiti za nemački jezik

Svakome ko želi da nastavi školovanje ili da dobije boravišnu, odnosno radnu dozvolu na teritoriji Nemačke, Austrije ili Švajcarske, neophodno je posedovanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju nemačkog jezika određenog nivoa.
DSD (Deutsches Sprachdiplom)
DSD (Deutsches Sprachdiplom) je međunarodno priznata diploma kojom se potvrđuje poznavanje nemačkog jezika na nivou B1 prema Evropskom referentnom okviru za učenje stranih jezika.
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) ili Austrijska jezička diploma je internacionalno priznat sertifikat o znanju nemačkog jezika.
ÖSD ispite na godišnjem nivou polažu milioni ljudi širom sveta, tako da trenutno spada među najtraženije sertifikate o nivou poznavanja nemačkog jezika za sve one kandidate koji ga uče kao strani.
Ispiti se sastoje iz usmenog i pismenog dela. Za proveru znanja jezika, postoji 6 osnovnih nivoa ispita koji su usklađeni sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference), to jest Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Takođe, u okviru ÖSD ispita postoje i oni koji su namenjeni proveri nivoa znanja nemačkog jezika za najmlađe kandidate, ali i za učenike osnovnih i srednjih škola.

Međunarodni ispiti za španski jezik

Međunarodni ispiti za španski jezik dokaz su o vašem znanju koji će vam biti neophodan ukoliko planirate traženje španskog državljanstva ili stalne boravišne dozvole, kao i mogućnost za upis studija ili zaposlenja.
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
Za proveru poznavanja španskog jezika postoji ukupno 6 nivoa. Nivoi A 1 i A 2 spadaju u početne nivoe poznavanja, što podrazumeva da su kandidati tek počeli da uče jezik i da se snalaze u osnovnoj konverzaciji, u smislu da znaju da se predstave, kažu odakle su, odgovore na najjednostavnija pitanja i slično.
Snalaženje u komunikaciji tokom putovanja ili uobičajenih životnih situacija, te mogućnost da na španskom jeziku opišu ukratko određenu situaciju i izlože svoje mišljenje o njoj spada u domen B 1 nivoa, dok ukoliko kandidati mogu da razgovaraju sa osobama koje su izvorni govornici španskog jezika potpuno tečno, te znaju da pišu i razumeju komplikovanije tekstove bez obzira na temu, smatra se da mogu da polažu DELE ispit za nivo B 2.
Nivoi C 1 i C 2 se odnose na napredno poznavanje jezika, te se preporučuje njiihovo polaganje osobama koje mogu da se uključe u razgovor sa izvornim govornicima španskog jezika na bilo koju temu, bez obzira da li se radi o ličnoj ili profesionalnoj temi, te da mogu tečno i tačno da govore jezik u svakoj situaciji, kao i da sa razumevanjem prate izlaganje osobe koja je izvorni govrnik španskog jezika.
063 509 419
linguasombor@gmail.com
Sombor, Srbija
Arsenija Čarnojevića 30